Samen Bruggen Bouwen in West

Sinds 2011inventariseert Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussenbevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De spanningen waren tussen 2011 en2013 redelijk stabiel. De meest actuele meting over januari 2014 tot augustus2014 laat echter een toename zien van spanningen tussen bevolkingsgroepen in debuurt. 

In 2014geeft 22% van de Amsterdammers in stadsdeel West aan dat ze wel eens spanningenervaren met buurtgenoten uit een andere cultuur tegen 17% in eerdere jaren. Enin 2014 stelt 11% van de Amsterdammers in stadsdeel West dat sterke verschillenin religieuze achtergronden van bevolkingsgroepen voor spanningen zorgen,versus 9% in eerdere jaren. Bovendien kunnen de recente gebeurtenissen inParijs en Denemarken tot meer onzekerheid en spanning leiden. 

Tegen deze achtergrond willen we diverse maar relevante organisaties inWest stimuleren tot het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak, het aangaanvan nieuwe allianties onderling en een uitwisseling van kennis en kunde. Allesmet het doel, het verminderen van spanningen tussen bevolkingsgroepen inAmsterdam West. Tussen mei en september 2015 willen we allereerst signalen inventariseren bij vrijwilligers/sleutelfigurenin de wijk als het gaat om gevoelens van onzekerheid, spanning en onbegrip tussenverschillende religieuze en etnische groepen. Vervolgens gaan we inventariseren wat de verschillende welzijns-, maatschappelijke, religieuze, vrijwilligers- enbewonersorganisaties momenteel doenom de relaties tussen de verschillendebevolkingsgroepen in Amsterdam West te verbeteren. De resultaten van bovenstaande inventarisatie gaan we teruggeven en besprekenmet zo veel mogelijk betrokkenen op een netwerkbijeenkomst in september 2015. Het doel van deze netwerkbijeenkomst is om alle partijen bij elkaar te brengen,verbinding tussen deze partijen mogelijk te maken, de betreffende ontwikkelingente delen en samen na te denken over mogelijkheden om deze spanningen tussenbevolkingsgroepen in Amsterdam West te verkleinen. We willen op deze dag samen met bezoekers constructieve en creatieve ideeënontwikkelen die leiden tot een gemeenschappelijk aanpak om de relatie tussen deverschillende religieuze en etnische groepen te verbeteren. Het resultaat van deze netwerkbijeenkomst zal worden voorgelegd aan debestuurders van het Stadsdeel West. 

Design & CMS by OS Websolutions